Strona główna
english version

 
"... organizacje producentów pełnią kluczową rolę we wspólnej organizacji rynku, mają one zapewnić na własnym poziomie zdecentralizowane działania; wobec coraz większej koncentracji popytu, koncentracja podaży poprzez owe organizacje stanowi obecnie w znacznie większym stopniu konieczność ekonomiczną, mającą na celu wzmocnienie pozycji producentów na rynku; taka koncentracja powinna być dobrowolna i istotna w odniesieniu do rozmiaru i skuteczności usług oferowanych przez organizacje producentów swoim członkom ..."

"... organizacja producentów oznacza każdą osobę prawną:

a) powstałą z własnej inicjatywy grupy producentów jednego lub większej ilości produktów określonych w art. 1 lit. a)-c) w odniesieniu do produktów zamrożonych, przygotowanych bądź przetwarzanych wtedy, gdy dane czynności zostały wykonane na pokładzie statków rybackich;

b) powołaną w szczególności w celu zapewnienia, że połowy będą wykonywane w racjonalny sposób oraz, że poprawione zostaną warunki sprzedaży produktów ich członków, poprzez podejmowanie środków które:

1. zachęcają do planowania produkcji i jej dostosowania do popytu, również pod względem ilości, w szczególności poprzez wprowadzanie planów połowowych;

2. promują koncentrację podaży;

3. stabilizują ceny;

4. zachęcają do stosowania metod połowowych wspierających połowy zachowawcze ..."

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 104/2000
z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r.

LISTA UZNANYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł